Văn phòng
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về lĩnh vực an sinh xã hội, giai đoạn 2011-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã cố gắng, nỗ lực cùng với các ban, ngành tỉnh trong tham mưu hoạch định cũng như triển khai thực hiện chính sách về lao động - việc làm, người có công và xã hội. Trong 5 năm, ngành đã vận động mỗi giáo viên 01 ngày lương/năm cùng với UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; nhận chăm sóc, phụng dưỡng 44 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kịp thời tiền ăn trưa, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh thuộc diện cận nghèo.

Thực hiện đầy đủ các chiến lược, chương trình, đề án về giáo dục. Mở rộng và tăng cường các chế độ hỗ trợ, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để bảo đảm phổ cập giáo dục bền vững. Số lượng học sinh trong các trường dân tộc nội trú tăng theo hằng năm, mở rộng mô hình trường bán trú; xây dựng và củng cố nhà trẻ trong khu công nghiệp. Xây dựng đề án phổ cập mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi, tổ chức thực hiện đạt PCGDMN5T vào thời điểm tháng 8/2016. Chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học PCGD trung học cơ sở và xóa mù chữ được giữ vững, đặc biệt là đối với con em hộ nghèo, dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời.

Trong thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về các chính sách an sinh xã hội. Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, coi việc thực hiện các chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công, tập trung huy động nguồn lực trong xã hội, công đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2012 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

4. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác cụ thể của đơn vị, địa phương; trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công từng bộ phận, cá nhân chủ trì để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong chương trình; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra.

5. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về giáo dục. Mở rộng và tăng cường các chế độ hỗ trợ, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn để bảo đảm phổ cập giáo dục bền vững. Tăng số lượng học sinh trong các trường dân tộc nội trú, mở rộng mô hình trường bán trú; xây dựng và củng cố nhà trẻ trong khu công nghiệp và vùng nông thôn.

6. Mở rộng xã hội hóa, động viên mọi nguồn lực xã hội chăm sóc người khuyết tật, thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp đã ban hành; từng bước mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm học sinh gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời.

7. Đổi mới quyết liệt lĩnh vực đào tạo nghề, mở rộng quy mô, tạo mọi cơ hội thuận lợi cho người lao động và thanh niên tiếp cận với các dịch vụ dạy nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực quản lý của hệ thống dạy nghề. Đổi mới và phát triển đào tạo nghề phải tiếp cận với những xu hướng đổi mới trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phải dựa trên cơ sở ổn định lâu dài, kế thừa, phát huy những kết qủa đào tạo nghề, phát triển bền vững trong thời gian tới./.

                                                                                                                                Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi