Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

-  Trình tự thực hiện: 

Đối với trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thành lập mới:

+ Bước 1: Sau khi có Quyết định thành lập trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, người đại diện đứng tên thành lập trường triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm thành viên sáng lập và thành viên góp vốn để xác định tổng số thành viên và số lượng thành viên của từng thành phần của hội đồng quản trị;

+ Bước 2: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

+ Bước 3: Đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của trường cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

+ Bước 4: Tổ chức để tập thể các thành viên góp vốn, tập thể giảng viên bầu các đại diện của mình tham gia hội đồng quản trị;

+ Bước 5: Báo cáo danh sách thành viên hội đồng quản trị với Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 6: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo, nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân tỉnh thì người đại diện đứng tên thành lập trường tổ chức họp các thành viên trong danh sách này để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị;

+ Bước 7: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị;

+ Bước 8: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị hoặc trả lời trường bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý.

Đối với trường đại học tư thục chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận:

+ Bước 1: Sau khi có Quyết định công nhận trường đại học tư thục chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận, Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị của trường đại học tư thục để xác định tổng số thành viên và số lượng thành viên của từng thành phần của hội đồng quản trị của trường đại học tư thục hoạt đồng không vì lợi nhuận;

+ Bước 2: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

+ Bước 3: Đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của trường cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;

+ Bước 4: Tổ chức để tập thể các thành viên góp vốn, tập thể giảng viên bầu các đại diện của mình tham gia hội đồng quản trị;

+ Bước 5: Báo cáo danh sách thành viên hội đồng quản trị với Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 6: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo, nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân  tỉnh thì Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức họp các thành viên trong danh sách này để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị;

+ Bước 7: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị;

+ Bước 8: Ủy ban nhân dân  tỉnh ra quyết định công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị hoặc trả lời trường bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viên hội đồng quản trị;

+ Danh sách Chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị;

+ Sơ yếu lý lịch của các thành viên;

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử thành viên tham gia hội đồng quản trị;

+ Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu.

Số lượng: 01 bộ.

-Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường đại học tư thục.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

-  Lệ phí: Không.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

+ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi