Chính trị tư tưởng
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 24/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ/CP về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng với mục đích nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phấn đấu đến năm 2021, bình quân cả nước giảm tối thiểu 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết bao gồm 07 nhiệm vụ, giải pháp: Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Hai là, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Ba là, quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;        Bốn là, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; Năm là, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; Sáu là, hoàn thiện cơ chế tài chính; Bảy là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./.

                                                                                                                      Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
2  Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi