Chính trị tư tưởng
Đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống

Tự phê bình và phê bình – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

Đề cập tới nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, sinh thời  Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình". (1), "tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Mục đích là cho mọi người học ưu điểm của nhau và giúp nhau chữa những khuyết điểm…Chúng ta phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy. Có như thế Đảng mới chóng phát triển"(1).

Thực hiện lời Bác dạy, từ khi thành lập Đảng đến nay, công tác tự phê bình và phê bình luôn được Đảng ta thường xuyên quan tâm sâu sát; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đại hội XII đã nêu: "Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và việc khắc phục sa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo được chuyển biến tích cực bước đầu trong việc ngăn chặn trên một số mặt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng"(2)

Theo đó qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (từ năm 2012 đến 2014), toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54.000 đảng viên và xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, trong đó có một số cán bộ, đảng viên phải xử lý bằng pháp luật; đã góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. (3)

Có thể nói với những thành tựu to lớn đã đạt được trong 30 năm đổi mới đất nước trong đó có công tác xây dựng Đảng, có thể khẳng định: Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy đây là niềm tự hào để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, bởi lẽ nếu không có Đảng lãnh đạo, thì mỗi chúng ta không thể có được như ngày hôm nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: "Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao…"(4)

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhấn mạnh quan điểm: "Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao"(5). Đồng thời Nghị quyết đề ra bốn nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện tốt, trong đó nhóm giải pháp thứ nhất có đề cập đến công tác tự phê bình và phê bình. Đó là: "Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"(6)

Hiện nay tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, thuận lợi - thách thức, thời cơ - nguy cơ đan xen nhau đang đặt ra cho Đảng ta và toàn bộ hệ thống chính trị nhiệm vụ ngày càng nặng nề.

Để vượt qua các khó khăn, thách thức, Đảng phải thường xuyên, liên tục và tập trung cao độ để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên quán triệt và thực hiện tốt Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; trong đó có giải pháp đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, bởi lẽ tự phê bình và phê bình không phải là đặc quyền của riêng một cá nhân nào, mà là quyền lợi, nghĩa vụ, là đặc trưng phẩm chất cao quý của tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc tự phê bình và phê bình còn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng ta mạnh đâu phải tự nhiên có, Đảng ta mạnh từ trong mỗi đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng sẽ đi vào cuộc sống và thật sự đạt thắng lợi to lớn khi mỗi cán bộ đảng viên gương mẫu tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực và sức chiến đấu; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,…sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra./.

                                                   

                                                                                       Mỹ Kim - BTG TU

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi