Kế hoạch tài chính
Hướng dẫn hỗ trợ phổ cập xóa mù chữ năm 2017
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020. 

Theo đó, từ năm học 2016-2017, bên cạnh các nội dung chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Vĩnh Long còn có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của nhà nước. Cụ thể: hỗ trợ tiền ăn trưa là 60.000 đồng/tháng/cháu, hỗ trợ chi phí học tập là 50.000 đồng/tháng/cháu và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học. Chính sách này nhằm hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, giáo dục trong các trường mầm non, mẫu giáo và nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non hiệu quả và bền vững./. 
                                                                                                                       KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi