Giáo dục tiểu học
Công tác tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy Tiếng Anh cấp tiểu học tỉnh Vĩnh Long
Trong quá trình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học nói riêng được ngành xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ, công tác tuyển dụng, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học ở tỉnh Vĩnh Long, bài viết trình bày những giải pháp mà tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học trong những năm gần đây nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay và là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ 2020 trong thời gian tới.

1. Đặt vấn đề

Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30  tháng 9  năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" đã nêu mục tiêu về dạy học ngoại ngữ trong thời gian tới như sau: "Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, ngoại ngữ đóng vai trò then chốt, là phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. Vì vậy, việc trang bị cho học sinh (HS) vốn kiến thức và kỹ năng tiếng Anh vững vàng là vấn đề mà những bậc phụ huynh cũng như các trường học quan tâm, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Tuy nhiên, để chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường tiểu học ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập thì vấn đề quan trọng nhất phần lớn phụ thuộc vào vai trò của giáo viên (GV). Những định hướng thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là rất cần thiết và chỉ có thể giải quyết được khi có đội ngũ GV đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

Trong nhà trường phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng, việc nâng cao chất lượng dạy học được tác động bởi nhiều yếu tố của quá trình dạy học và yếu tố của môi trường kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ. Trong nhiều yếu tố tác động đó thì đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là yếu tố có vai trò mang tính chất quyết định. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ GV dạy Tiếng Anh trong đó có đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong thời gian tới.

2. Thực trạng việc dạy tiếng Anh cấp Tiểu học

2.1. Quy mô trường, lớp, học sinh được học tiếng Anh

TT

Huyện/thị/
thành phố

Số trường

TS lớp

TS 
học sinh

HS được học tiếng Anh

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1

TP Vĩnh Long

19

320

11262

HS sẽ được học từ học kỳ II 
(nếu có nhu cầu và có đủ GV)

494

2155

1993

2079

2

Long Hồ

35

391

11606

1045

2197

2242

2097

3

Mang Thít

27

291

7475

546

1326

1304

1283

4

Vũng Liêm

30

469

12382

663

2198

2074

1939

5

Tam Bình

28

457

11405

0

2096

1993

1946

6

Trà Ôn

31

450

11422

1764

2267

2038

1913

7

TX Bình Minh

14

234

7071

657

1379

1330

1310

8

Bình Tân

22

307

8267

0

1335

1449

1398

 

Cộng

206

2919

80890

 

5169/
181 lớp

14953/
537 lớp

14423/
536 lớp

13965/
505 lớp

Tỷ lệ học sinh được học tiếng Anh là 60,84% trên tổng số học sinh toàn tỉnh. Trong đó, 43.341/46.472 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được tiếng Anh, tỷ lệ 93,26%. Còn 4/206 trường tiểu học (tỷ lệ 1,46%) chưa tổ chức dạy học môn tiếng Anh do không đủ phòng học để sắp xếp dạy từ 7 buổi trên tuần/lớp. Cũng chính vì vậy các Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng không thể bổ nhiệm giáo viên dạy tiếng Anh về các đơn vị này.

Trong 202/206 trường có dạy tiếng Anh thì một số đơn vị không thể sắp xếp thời khóa biểu để dạy 8-10 buổi/tuần (do thiếu phòng học như đã nêu) nên vẫn còn 609 lớp với 16.166 (32,85%) học sinh chỉ được học tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần và 93 lớp với 2.547 (5,18%) học sinh học 3 tiết/tuần.

Việc tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh ở những trường chỉ dạy học 1 buổi trên ngày (dù chỉ dạy 2 tiết/tuần) cũng là một vấn đề nan giải do số tiết dạy các môn học/hoạt động giáo dục của khối lớp 3, 4, 5 hầu như đã chiếm hết 5 buổi học.

2.2. Đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học đầu năm học 2015-2016

TT

Huyện/thị/
thành phố

TS giáo viên

Trình độ ĐT

Đạt chuẩn năng lực

GV hợp đồng

Đại học

Cao đẳng

C1

B2

B1

Dưới B1

1

TP Vĩnh Long

35

29

4

 

26

8

1

 

2

Long Hồ

45

40

5

1

31

12

1

 

3

Mang Thít

34

24

10

 

26

6

2

4

4

Vũng Liêm

45

31

14

1

30

10

4

1

5

Tam Bình

38

24

14

 

24

12

2

 

6

Trà Ôn

61

35

26

 

34

21

6

7

7

TX Bình Minh

22

17

5

 

12

10

 

2

8

Bình Tân

32

21

11

 

21

8

2

 

 

Cộng

312

197

77

2

204

87

19

14

Nếu tổ chức giảng dạy theo chương trình tiếng Anh 10 năm và dạy từ khối lớp 3 trở lên của cấp tiểu học thì số lượng giáo viên dạy học môn này còn thiếu theo tính toán như sau:

- Tổng số lớp của khối 3, 4, 5 là: 1.703 lớp;

- Nếu tính mỗi lớp dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần thì tổng số tiết là: 6.812 tiết;

- Số giáo viên cần có để dạy 4 tiết/lớp/tuần là: 1.703 lớp x 4 tiết/tuần/lớp : 23 tiết/tuần/giáo viên thì cần khoảng 296 giáo viên (thừa 16 giáo viên). Đây là cách tính bình quân cho cả tỉnh.

Tuy nhiên, ta cần phải tính toán trên từng trường cụ thể thì số lượng giáo viên cần bổ sung cho các trường tiểu học trong thời gian tới khoảng 53 giáo viên.

Mỗi tuần một giáo viên phải dạy 23 tiết (định mức tiết dạy của giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học thực hiện theo quy định đối với giáo viên tiểu học tại khoản 1, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là 23 tiết/tuần). Tuy nhiên, sẽ rất khó vì do đặc thù của học sinh tiểu học là không thể sắp xếp để 2 giáo viên cùng dạy một môn trên cùng một lớp. Vì vậy, hầu như các trường sẽ sắp xếp để giáo viên dạy 20 tiết hoặc 24 tiết/tuần (tức giáo viên dạy tương ứng 5 hoặc 6 lớp), số tiết thiếu so với quy định thì Hiệu trưởng phân công giáo viên làm thêm nhiệm vụ khác hoặc dạy cho học sinh khối 1, 2 cho đủ 23 tiết/tuần (nếu phụ huynh đồng thuận), còn những giáo viên dạy thừa tiết thì nhà trường vận động các mạnh thường quân hay sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi bồi dưỡng cho giáo viên bằng với số giờ trội nhưng không được chi từ ngân sách do bình quân 2 giáo viên trong trường chỉ mới 22 tiết/tuần/người.

2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học trong thời gian qua.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học ngoại ngữ, tỉnh Vĩnh Long đã áp dụng nhiều giải pháp quan trọng, là một trong những tỉnh triển khai mạnh mẽ công tác giảng dạy tiếng Anh trong các trường tiểu học ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ sau năm 2004 đội ngũ giáo tiếng Anh không ngừng được bổ sung và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Ngoài việc tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng của ngành và của tỉnh, Vĩnh Long là một trong những tỉnh cử giáo viên tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn tiếng Anh của trường Đại học OXFORD tổ chức tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các lớp tập huấn cho tất cả giáo viên dạy tiếng Anh ở tiểu học được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long về phương pháp dạy học theo hướng đổi mới; tập huấn phương pháp dạy học cho học sinh tiểu học và tâm lý học lứa tuổi (vì tất cả giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học của tỉnh Vĩnh Long hiện nay đều được đào tạo để giảng dạy cho học sinh THCS và THPT).

        Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT về triển khai nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh trong các trường về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học Sở GDĐT tham mưu tích cực cho UBND tỉnh triển khai nhiều lớp tập huấn, nhiều đợt tập huấn với các nội dung phong phú và hình thức linh hoạt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường, tạo sự thay đổi cơ bản về chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ năm 2012, sử dụng nguồn kinh phí do trung ương phân bổ để thực hiện đề án ngoại ngữ 2020, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các trường, trung tâm được Bộ GD-ĐT cho phép bồi dưỡng giáo viên để mở 12 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho khoảng 420 lượt giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học kết quả có 66,03% giáo viên đã đạt chuẩn B2, C1 (trong đó có số giáo viên đã đạt chuẩn khi còn đang học ở trường sư phạm hay tự học và đăng ký kiểm tra năng lực ngoại ngữ do Sở GDĐT phối hợp tổ chức hay dự thi ở các trường, trung tâm được Bộ GDĐT cho phép tổ chức kiểm tra); và cũng đã mở 05 lớp bồi dưỡng phương pháp cho 175 giáo viên đã chuẩn năng lực.

        Tuy nhiên trên thực tế triển khai nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giáo viên tiếng Anh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Theo đánh giá của các nhà chuyên gia giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà nội (sau khi tiến hành điều tra khảo sát cụ thể) thì:

Trình độ giáo viên tiếng Anh ở tiểu học không đồng đều;

Được đào tạo từ các nguồn khác nhau, phần lớn không được đào tạo chính quy;

Đào tạo để dạy ở THCS, THPT nhưng giảng dạy ở tiểu học như đã nói trên đây (đến thời điểm này vẫn chưa có mã ngành đào tạo giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp Tiểu học);

Nhiều giáo viên chưa quen với phương pháp dạy ngoại ngữ theo hướng giao tiếp và chưa có khái niệm về việc lấy người học làm trung tâm trong dạy ngoại ngữ, thậm chí một số giáo viên chưa hề có khái niệm thế nào là dạy ngôn ngữ giao tiếp.

Trình độ tiếng (lý thuyết) và kỹ năng giao tiếp (thực hành) thấp, ít có cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài, không có động cơ giao tiếp bằng tiếng Anh ở trường, và có ít điều kiện để cập nhật với những phát triển mới trong dạy và học ngoại ngữ.

Chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh cơ bản đã đạt được yêu cầu chung về chuyên môn nhưng vẫn còn có một số hạn chế sau:

Một số giáo viên có tư tưởng an phận, tinh thần thi đua chưa cao, tinh thần cầu tiến, ý thức học hỏi để vươn lên chưa được giáo viên thật sự quan tâm, việc quan tâm đến học sinh còn nhiều hạn chế, nhận thức về vai trò của môn học còn hạn chế (vì hiện nay tiếng Anh ở tiểu học là môn tự chọn), chưa làm cho học sinh yêu thích về môn học, tinh thần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp chưa cao.

Một số giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu, mong muốn được hiểu biết ngày càng cao của học sinh. Thậm chí có một số ít giáo viên chưa biết vận dụng, khai thác kiến thức trong sách giáo khoa; kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và việc tổ chức các hoạt động giáo dục còn hạn chế, theo khuôn mẫu, thiếu tính sáng tạo.

Mặc dù đa số giáo viên đều nắm vững phương pháp mới, song không phải ai cũng vận dụng tốt. Vẫn còn nhiều trường hợp giáo viên lạm dụng trò chơi, sử dụng các thủ thuật một cách máy móc, hình thức làm lãng phí thời gian và giờ dạy không có hiệu quả. Có một số giờ dạy mang tính biểu diễn, phô trương kiến thức, thiếu thực tế. Một số giáo viên kiến thức và phương pháp tương đối vững nhưng về năng lực quản lý học sinh chưa tốt dẫn đến hiệu quả giờ dạy chưa cao. Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên chưa cập nhật được thông tin hằng ngày nên chưa theo kịp với xu thế phát triển hiện nay của xã hội.

Những yêu cầu mới: học sinh không những chỉ học ngôn ngữ giao tiếp thông thường mà phải được sử dụng để có thể hỗ trợ học tập các môn học khác như Toán, Khoa học. Do đó, trình độ giáo viên tiếng Anh phổ thông nói chung và giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học nói riêng phải đạt chuẩn theo khung năng lực ngôn ngữ (giáo viên phải có trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh với trình độ năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B2 trở lên của Khung Tham chiếu Chung Châu Âu - tương đương bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ). Đối với những giáo viên đã đạt trình độ theo quy định (bậc 4 - B2) được phép giảng dạy theo chương trình mới 10 năm; được bồi dưỡng thêm về phương pháp dạy học theo chuẩn năng lực giảng dạy.  Đối với những giáo viên chưa đạt trình độ theo quy định của từng cấp học Sở GD - ĐT sẽ căn cứ vào điểm số của từng thí sinh để phân loại đối tượng và tìm đối tác đủ tiêu chuẩn đã được Bộ GD - ĐT cho phép để tổ chức bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng về ngôn ngữ cho các đối tượng này cần chú trọng nâng cao các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói), tạo điều kiện giáo viên tiếp xúc với cách phát âm của người bản ngữ (có thể qua băng, đĩa, đài,…). Chương trình bồi dưỡng cũng hướng giáo viên đến các hoạt động tự nâng cao kỹ năng nghe, đọc thông qua các bài đọc mở rộng (Extensive Reading), nghe mở rộng (Extensive listenning)… Chương trình bồi dưỡng tập trung vào việc hỗ trợ người học vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ đã được học (language use), thay vì chú trọng cung cấp kiến thức ngôn ngữ (language knowledge) như ngữ pháp và cấu trúc, vốn đã được hầu hết các giáo viên nắm vững.

Các giáo viên sau khi kết thúc khóa học phải tham dự kỳ thi xác nhận trình độ B2. Sau khi đạt chuẩn giáo viên tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực hiện từ năm 2012 đến 2015 do các đơn vị được Bộ GDĐT chấp thuận tổ chức bồi dưỡng.

3. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học tỉnh Vĩnh Long

3.1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

- Mục tiêu: Tạo sự chuyển biến nhận thức xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường tiểu học thời kỳ hội nhập.

- Nội dung: Giáo viên cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục; thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên dạy tiếng Anh qua các đợt học bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng GDĐT tổ chức.

3.2. Giải pháp 2: Xây dựng quy hoạch tổng thể về đội ngũ giáo viên  dạy tiếng Anh

- Mục tiêu: Đảm bảo về số lượng, cơ cấu giáo viên các bộ môn hợp lý, đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Nội dung: Trên cơ sở quy mô phát triển của nhà trường có quy hoạch đội ngũ phù hợp.

- Thực hiện: Đánh giá, phân loại giáo viên, tuyển chọn, cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Điều kiện: Tăng cường đội ngũ giáo viên đủ về số lượng để có lực lượng dự trữ cho công tác đào tạo sau đại học (nếu có điều kiện). Tăng kinh phí đào tạo hỗ trợ giáo viên đi học.

3.3. Giải pháp 3: Chú trọng công tác bổ sung và tuyển chọn giáo viên dạy tiếng Anh, xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng hợp lý

- Mục tiêu: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Nâng cao trình độ, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

- Nội dung: Xác định số giáo viên cần bổ sung, nguồn bổ sung.

- Thực hiện: Thông báo, lập hội đồng tuyển chọn hoặc ký hợp đồng dạy thử trong một năm học.

- Điều kiện: Có chỉ tiêu biên chế, cơ chế chính sách thu hút và đãi ngộ, tuyển chọn chính xác, khách quan.

3.4. Giải pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh

- Mục tiêu: Điều chỉnh, uốn nắn sai lệch, phát hiện, động viên giáo viên giỏi.

- Nội dung: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, đánh giá kết quả giảng dạy và công tác kiêm nhiệm.

- Thực hiện: Học tập quy định, quy chế chuyên môn, lập các đoàn kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả.

- Điều kiện: Có văn bản, tiêu chí đánh giá, có kế hoạch kiểm tra, đảm bảo khách quan công bằng, có kinh phí động viên, khen thưởng kịp thời giáo viên có thành tích.

3.5. Giải pháp 5: Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng các chuyên đề và sáng kiến kinh nghiệm

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và sự đổi mới giáo dục.

- Nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, về giáo dục và các hoạt động khác.

- Thực hiện: Xây dựng nội dung, thời gian và đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng.

- Điều kiện: Có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, có quy định về chế độ, kinh phí đào tạo. Đảm bảo cơ sở vất chất đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

3.6. Giải pháp 6: Đào tạo và đào tạo lại giáo viên tiếng Anh ở tiểu học theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Mục tiêu: giáo viên tiếng Anh tiểu học phải có trình độ năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B2 của khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc 4 của khung năng lực ngôn ngữ và tương đương với trình độ TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0).

- Nội dung: Lựa chọn, tuyển dụng giáo viên tiếng Anh trẻ có đủ phẩm chất, năng lực và ý thức nghề nghiệp để đào tạo ở nước ngoài theo các chương trình liên kết của Chính phủ, của Dự án hoặc các Chương trình học bổng quốc tế.

Trang bị kiến thức ngôn ngữ và kiến thức về các môn như các bộ môn Toán và Khoa học cho giáo viên tiếng Anh để có thể dạy các bộ môn bằng tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh tăng cường.

- Thực hiện: Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo hướng đáp ứng yêu cầu.

- Điều kiện: Đầu tư nguồn lực cả về vật chất lẫn con người.

4. Kết luận

Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, đánh giá công tác xây dựng và phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học ở tỉnh Vĩnh Long, những giải pháp mà tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh trong những năm qua đã phần nào góp phần quan trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Các giải pháp nêu trên tuy chưa đầy đủ nhưng là những giải pháp cơ bản, làm nền tảng cho việc xây dựng hệ thống quản lý công tác chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh tỉnh Vĩnh Long, góp phần thành công vào sự nghiệp giáo dục ở tỉnh nhà trong thời gian tới.

5. Kiến nghị

  5.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành những văn bản hướng dẫn thực hiện, chế tài đối với việc tuân thủ, vận dụng các tiêu chuẩn theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; chế độ lao động, lương và phụ cấp của giáo viên phù hợp với thực tế hiện nay; có cơ chế ưu tiên đối với việc bổ sung kinh phí từ các chương trình, dự án trọng điểm của trung ương trong việc đầu tư sở vật chất, trang thiết bị trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ 2020 đối với các tỉnh khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mở mã ngành đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học cho các trường Sư phạm.

Nâng cao hiệu quả các Chương trình, các khóa học do các dự án của Bộ GD - ĐT tổ chức liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ cũng như năng lực sử dụng ngoại ngữ của giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học trong giai đoạn mới nhằm thực hiện tốt Đề án dạy học ngoại ngữ 2020.

   5.2. Đối với UBND tỉnh Vĩnh Long

Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành GD-ĐT thực hiện Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ của tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phệ duyệt.

Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với giáo viên giỏi, sớm có cơ chế hợp lý thu hút nhân tài, ban hành thêm chính sách địa phương đối với giáo viên vùng thuận lợi đến công tác ở vùng khó khăn trong điều kiện cho phép của tỉnh./.

                                                                                                                                                                Phòng GDTH
Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi