Văn phòng
Nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2018

Sở GDĐT Vĩnh Long vừa mới ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Về cải cách thể chế: Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Về cải cách thủ tục hành chính: Chủ động rà soát các TTHC đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC không phù hợp, cắt giảm các TTHC không cần thiết để nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực GDĐT.Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan Sở.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục thực hiện rà soát về cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Tiếp tục rà soát và điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; hướng dẫnbổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý theo hướng phù hợp thực tiễn và đảm bảo đúng quy định.Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của cơ quan Sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.Tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa nhằm tạo môi trường thân thiện với cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại cơ quan Sở.

Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về hiện đại hóa nền hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính. Tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan Sở.

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC ở cơ quan. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, cổng thông tin điện tử của cơ quan Sở.Gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, nhân rộng điển hình các gương điển hình, các mô hình thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại cơ quan nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế; đồng thời có giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác CCHC.

  Về thực hiện cơ chế một cửa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa tại đơn vị. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn so với tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.Nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan.Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan theo đúng quy định.

Sở GDĐT yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở căn cứ nội dung kế hoạch CCHC năm 2018 và tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch ở phòng; chủ động triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra./.

                                                                                                                   V.H.L

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi