Kế hoạch tài chính
Chế độ kế toán mới

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017. Theo đó, Thông tư hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc, danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán, danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán, danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

Hệ thống tài khoản kế toán được phân loại theo quy định mới như sau: có 09 loại tài khoản trong bảng từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Chế độ báo cáo chia thành báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.

Thông tư 107/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; thay thế các văn bản sau đây: quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

                                                                                                                                         KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi