Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

- Trình tự thực hiện

+ Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, quyết định giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Phương án giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp;

+Công văn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

- Kết quả thực hiện

Quyết định giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Lệ phí:  Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

- Yêu cầu, điều kiện

Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Căn cứ pháp lý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi