A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới trường, lớp phổ thông phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, tích hợp các hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giáo dục - xóa mù chữ.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện chương trình GDPT; (2) Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; (3) Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; (4) Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học; (5) Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; (6) Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL; (7) Đổi mới công tác quản lý giáo dục; (8) Tăng cường cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục; (9) Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; (10) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; (11) Tăng cường hợp tác quốc tế; (12) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ở quy mô đơn vị, cấp huyện theo phân cấp quản lý; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện Đề án và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện ở các đơn vị cơ sở, cũng như trong toàn ngành; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.                  

                              VPS

                                               (Nguồn: Quyết định số 2277/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019)


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan