Thông tin công tác cán bộ tháng 7 năm 2019

Thông tin công tác cán bộ tháng 7 năm 2019

Ngày đăng: (17/07/2019)   Lượt xem: 846
1. Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long “về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ...