A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tinh Vĩnh Long

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tinh Vĩnh Long.

Theo đó, các sở, ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ để tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp. Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2020: có khoảng 55% trường THCS, 60% trường THPT trên địa bàn tỉnh có Chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng. Đến năm 2025: có 100% trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh có Chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; có ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT Vĩnh Long thực hiện 8 nhiệm vụ sau:

(1) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết. Định kỳ báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh;

(2) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch thực hiện;

(3) Chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong hướng nghiệp và định hướng phân luồng giáo dục phổ thông;

(4) Hướng dẫn thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phối hợp với các sở, ngành xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số trường trung học, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp;

(5) Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

(6) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông theo tiêu chuẩn quy định;

(7) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông;

(8) Đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông./.

                                                                                                                         H.T.P


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết