12/02/2020
Ngày 05/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao ...
05/02/2020
Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục ...
02/01/2020
Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ...
29/11/2019
Ngày 26/11/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết ...
22/11/2019
Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở ...
05/11/2019
Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo ...
05/11/2019
Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ ...
13/03/2019
Ngày 28/02/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển ...
05/03/2019
Ngày 04/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã khởi động Chương trình tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 với mục đích cung cấp thông tin và định hướng học sinh trong ...
22/11/2018
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến 07 tháng 10 năm 2018 là hoạt động hằng năm, nhằm nâng ...