Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 294
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo thực hiện ...