Thanh Tra

Thanh Tra
Điện thoại: 02703.824128 – Email: thanhtra@vinhlong.edu.vn

 

1. Chức năng

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở GD&ĐT, giúp Giám đốc tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Giám đốc tình hình công tác thanh tra theo định kỳ.

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn, việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc giao.

Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết và xử lý; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, các biện pháp chỉ đạo, xử phạt hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

2.4. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo về công tác thanh, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở và cơ quan thanh tra cấp trên hoặc thanh tra chuyên ngành khác đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

2.6. Giúp Giám đốc: theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến lĩnh vực thanh tra; tổng kết kinh nghiệm sau kết quả thanh tra trong toàn ngành; tổ chức theo dõi, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị và cá nhân trong toàn ngành; phối hợp với thanh tra nhà nước, thanh tra các ngành thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên kiêm nhiệm và cộng tác viên thanh tra; chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở tổ chức việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt hàng năm.

2.7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tham mưu và giúp Giám đốc quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

2.8. Hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

 3. Nhân sự:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

  Trịnh Văn Ngoãn

Chánh Thanh tra

0703.824128 tvngoan@vinhlong.edu.vn

2

  Âu Thị Thu Nguyệt

Thanh tra viên

0703.824128 attnguyet@vinhlong.edu.vn

3

  Nguyễn Duy Tùng

Thanh tra viên

0703.824128 ndtung@vinhlong.edu.vn

4

  Trần Thị Huỳnh Như

Thanh tra viên

0703.824128 tthnhu@vinhlong.edu.vn

 

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Hôm nay: 291
Trong tuần: 2619
Trong tháng: 5954
Tất cả: 1648518