Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ
Điện thoại: 02703.827260 – Email: phongtccb@vinhlong.edu.vn

 

       1. Chức năng.
Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức chính trị và bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên theo luật cán bộ, công chức.
2. Nhiệm vụ.
2.1. Xây dựng và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy định đó theo thẩm quyền.
2.2. Giúp Giám đốc phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng cơ cấu và biên chế của ngành.
2.3. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác đặc biệt là Phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm định các điều kiện trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình cấp trên quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở địa phương.
2.4. Tham gia Ban chỉ đạo cải cách hành chính của ngành ở địa phương.
2.5. Tham mưu, trình Giám đốc việc thi tuyển, xét tuyển giáo viên, công chức, viên chức theo thẩm quyền.
2.6. Chuẩn bị tất cả các loại hồ sơ tham mưu, trình Giám đốc quyết định hoặc tham mưu Giám đốc trình cấp trên việc bố trí, phân công, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỉ luật, tinh giản biên chế trong ngành và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong ngành theo quy định của nhà nước.
2.7. Tham mưu giúp Giám đốc và chủ trì việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý của ngành, xây dựng và giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp để phục vụ cho yêu cầu của ngành.
2.8. Tham mưu và chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, đặc biệt là Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên xét chọn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cấp, chuẩn hóa, nâng trình độ, tạo nguồn trong toàn ngành.
2.9. Giúp Giám đốc quy hoạch đội ngũ kế cận của toàn ngành theo phân cấp của cấp thẩm quyền.
2.10. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước.
2.11. Tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
2.12. Giúp Giám đốc xây dựng chế độ chính sách đặc thù của ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ quyết định.
2.13. Tham mưu và chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng lương của ngành họp xét duyệt theo đúng tiến độ. Đồng thời tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và tiền lương đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.
2.14. Theo dõi cập nhật hồ sơ và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên hàng năm.
2.15. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội hoạt động về giáo dục theo quy định của pháp luật.
2.16. Giúp Giám đốc theo dõi công tác thi đua khen thưởng đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ.
2.17. Giúp Giám đốc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành.
2.18. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong việc điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành phục vụ cho các yêu cầu công tác của toàn ngành.
2.19. Tham mưu Giám đốc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản biên chế.
3. Nhân sự phòng.

 STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại/Email
Nguyễn Thị Ngọc Hà  Trưởng phòng 0703.827260
ntnha@vinhlong.edu.vn  
2 Nguyễn Thiên Lan  Phó Trưởng phòng 0703.827260
ntlan@vinhlong.edu.vn 
3  Bành Kim Oanh Chuyên viên 0703.827260
bkoanh@vinhlong.edu.vn

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Hôm nay: 282
Trong tuần: 2610
Trong tháng: 5945
Tất cả: 1648509