Phòng Giáo dục Trung học

Phòng Giáo dục Trung học

Điện thoại: 02703.823376, Email: phonggdtrh@vinhlong.edu.vn

 

1. Chức năng

            Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

            2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung học.

            2.2. Tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

            2.3. Tham mưu và giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của tất cả loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học (giáo dục phổ thông). Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh ở từng học kỳ và năm học. Đề xuất với Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

            2.4. Chủ trì, phối hợp cùng với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các mặt công tác thuộc giáo dục trung học. Giúp Giám đốc Sở xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc trung học theo định kỳ và thường xuyên.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

2.6. Ngoài những nhiệm vụ chính nêu trên còn tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở thực hiện một số công tác cụ thể sau:

            2.6.1. Xây dựng các loại hình trường, lớp, mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia thuộc giáo dục trung học ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

            2.6.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

            2.6.3. Tham mưu và giúp Giám đốc Sở xét duyệt danh mục và chọn mẫu thiết bị giáo dục trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ chuyên môn bậc trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2.6.4. Giúp Giám đốc Sở theo dõi hoạt động các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến cấp trung học.

            2.6.5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết chuyển trường của học sinh các trường trung học phổ thông.

            2.6.6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở kiểm tra công tác quản lý dạy và học, theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị giáo dục thuộc cấp trung học.

            2.6.7. Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh trung học trong tỉnh.

            2.6.8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý việc dạy thêm, học thêm. Cấp giấy phép dạy thêm cho các đối tượng có nhu cầu dạy thêm, học thêm theo quy định của UBND tỉnh. Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định.

          2.7. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Lê Quang Phương

Trưởng phòng

0703. 823376  lqphuong@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Phương Toàn

Phó Trưởng phòng

0703. 823376  nptoan@vinhlong.edu.vn

3

Huỳnh Tấn Khanh

Phó Trưởng phòng

0703. 823376  htkhanh@vinhlong.edu.vn

4

Trần Ngọc Tấn

Chuyên viên

0703. 823376  tntan@vinhlong.edu.vn

5

Võ Thị Thiên Hương

Chuyên viên

0703. 823376  vtthuong@vinhlong.edu.vn

6

Trương Thuận Cần

Chuyên viên

0703. 823376  ttcan@vinhlong.edu.vn

7

Đỗ Ý Ly

Chuyên viên

0703. 823376  dyly@vinhlong.edu.vn

8

Lê Hoàng Ân

Chuyên viên

0703. 823376  lhan@vinhlong.edu.vn

9

Nguyễn Thành Khoa

Chuyên viên

0703. 823376  ntkhoa@vinhlong.edu.vn

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Hôm nay: 313
Trong tuần: 2641
Trong tháng: 5976
Tất cả: 1648540