Phòng Chính trị tư tưởng

Phòng Chính trị tư tưởng
Điện thoại:02703.828119 - Email: phongcttt@vinhlong.edu.vn

 

 1.1. Chức năng

- Phòng Chính trị, tư tưởng là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong ngành giáo dục và đào tạo; công tác giáo dục thể chất ngoại khóa; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác quản lý học sinh - sinh viên và công tác Đoàn, Đội, Hội.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong ngành Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

1.2. Nhiệm vụ

            1.2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

          1.2.1.1. Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành.

          1.2.1.2. Tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, tác phong, nếp sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

          1.2.1.3. Triển khai các hoạt động chính trị, hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương trong ngành.

          1.2.1.4. Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong ngành; tình hình dư luận xã hội về giáo dục, từ đó đề xuất công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; tuyên truyền để nhân dân địa phương nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và tình hình giáo dục ở địa phương.

          1.2.1.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo tăng cường công tác đoàn thể trong nhà trường; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

          1.2.1.6. Chịu trách nhiệm làm đầu mối phát hành sách, báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác tuyên truyền.

          1.2.2. Công tác học sinh, sinh viên; giáo dục thể chất ngoại khóa; công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học

1.2.2.1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước công tác giáo dục thể chất ngoại khóa.

1.2.2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Giám đốc Sở phê duyệt các văn bản, chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp công tác giáo dục phẩm chất chính trị, pháp luật, đạo đức lối sống; các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

1.2.2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức thực hiện các phong trào, hội thi về thể dục thể thao, văn nghệ và tổ chức thực hiện các cuộc vận động liên quan đến lĩnh vực học sinh, sinh viên;

- Tổ chức giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên trong và ngoài nước;

1.2.2.4. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học và tham gia đoàn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định.

1.2.2.5. Tham mưu cho Giám đốc trong việc:

- Định hướng chương trình phát triển thanh niên và thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban ngành liên quan để thực hiện công tác giáo dục thể chất ngoại khóa, phòng chống cháy nổ trong nhà trường và công tác chữ thập đỏ trong nhà trường;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động phong trào ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, văn nghệ và theo dõi các hoạt động liên quan đến tình hình đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến học sinh, sinh viên;

- Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên; hướng dẫn các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội, Hội trong học sinh, sinh viên;

1.2.3. Công tác pháp chế

1.2.3.1. Công tác xây dựng văn bản pháp luật

- Phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

1.2.3.2. Công tác rà soát thủ tục hành chính, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành ở địa phương;

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng, năm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Cập nhật, rà soát thủ tục hành chính khi Bộ ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Báo cáo định kỳ công tác rà soát thủ tục hành chính khi có yêu cầu.

1.2.3.3. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

1.2.3.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong ngành trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan Sở; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; kiểm tra việc thực hiện tủ sách tại các đơn vị.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

1.2.3.5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành ở địa phương trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.

- Tham gia phúc tra các kết luận của Thanh tra khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.

1.2.3.6. Công tác bồi thường của Nhà nước

Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2.3.7. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

1.2.3.8. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

1.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Phòng Chính trị, tư tưởng có 03 biên chế gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Nhân sự: 

 

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

  Lâm Đặng Hồng Sơn

Trưởng phòng

0703.828119 ldhson@vinhlong.edu.vn

2

Huỳnh Tân Khoa

Chuyên viên

0703.828119 htkhoa@vinhlong.edu.vn

3

 Nguyễn Hoàng Phúc

Chuyên viên

0703.828119 nhphuc@vinhlong.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Liễu

Chuyên viên

0703.828119

 nnlieu@vinhlong.edu.vn

 

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Hôm nay: 316
Trong tuần: 2644
Trong tháng: 5979
Tất cả: 1648543