Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (09/12/2019)   Lượt xem: 19602
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo thực hiện ...
Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 7069
1.  Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và ...
Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 37507
Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời; có định hướng lựa ...
Chương trình môn Ngữ văn

Chương trình môn Ngữ văn

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 1481
Ngữ văn là môn học bắt buộc được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng Việt; ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn.Môn Ngữ văn giúp học sinh ...
Chương trình môn Ngoại ngữ

Chương trình môn Ngoại ngữ

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 602
Đối với môn Ngoại ngữ gồm có: Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh lớp 2 – lớp 12; Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2) và Ngoại ngũ 2 (Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Ban ...
Chương trình môn Toán

Chương trình môn Toán

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 1206
Môn Toán hình thành, phát triển ở học sinh năng lực toán học với các thành tố: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, ...
Chương trình môn Giáo dục công dân

Chương trình môn Giáo dục công dân

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 708
Ở trường phổ thông, môn Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc ...
Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 2166
Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3, được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, ban đầu về tự nhiên và xã hội. Môn học cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các ...
Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Tiểu học)

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Tiểu học)

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 5363
Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học là môn học bắt buộc, được dạy học ở lớp 4 và lớp 5. Môn học được xây dựng trên cơ sở môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 và là cơ sở để học môn Lịch sử và Địa lí ở ...
Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Trung học cơ sở)

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Trung học cơ sở)

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 1746
Lịch sử và Địa lí là môn học bắt buộc ở cấp trung học cơ sở. Môn học tiếp nối môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh học tập các môn Lịch sử, ...
Chương trình môn Lịch sử

Chương trình môn Lịch sử

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 1276
Trong Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục lịch sử được thực hiện liên tục ở cả ba cấp học thông qua các môn Lịch sử và Địa lí (cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở), Lịch sử (cấp trung học phổ ...
Chương trình môn Địa lý

Chương trình môn Địa lý

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 1128
Trong Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục địa lí được thực hiện liên tục ở cả ba cấp học thông qua các môn Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3), Lịch sử và Địa lí (từ lớp 4 đến lớp 9), ...