Điện thoại: 02703.822341 – Email: vanphong@vinhlong.edu.vn

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của ngành, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở theo chương trình, kế hoạch chung của Sở; thực hiện công tác hành chính, quản trị và thông tin tuyên truyền đối với hoạt động của cơ quan Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, các hoạt động của cơ quan Sở và của toàn ngành về các mặt công tác do Văn phòng phụ trách.

2.2. Giúp Giám đốc Sở tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi đôn đốc, điều phối hoạt động của các phòng chức năng thuộc Sở thực hiện kế hoạch của Sở; soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; xem xét các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở ký và ban hành, đảm bảo nội dung và hình thức văn bản đúng với quyền hạn, nhiệm vụ, quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3. Tổ chức thông tin cho Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở kết quả họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Giám đốc Sở; quản lý và đưa tin hoạt động của ngành trên trang thông tin điện tử; theo dõi các hoạt động tuyên truyền, báo chí của ngành; quản lý hệ thống mạng máy tính và điện thoại cơ quan Sở; quan hệ với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của ngành theo phân công của Giám đốc Sở; tham mưu xây dựng phòng truyền thống của ngành.

2.4. Tổ chức quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tiếp dân; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, tổng hợp thống kê phục vụ cho công tác quản lý của Sở.

2.5. Chuẩn bị nội dung hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung, các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp cơ quan và các hội nghị của ngành. Ghi biên bản các cuộc họp của ngành và cơ quan.

2.6. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở mua sắm, sửa chữa, quản lý các loại tài sản, thiết bị chung của cơ quan Sở; mua các loại văn phòng phẩm phục vụ cho các hoạt động của Sở đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời của cơ quan; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, bí mật Nhà nước; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc trên cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; thực hiện công tác thực hành tiết kiệm.

2.7. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Công đoàn cơ sở cơ giúp Giám đốc Sở thực hiện việc chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở.

2.8. Thực hiện việc in ấn và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở phát hành các loại tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu,…phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Sở.

2.9. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước và tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện theo quy định.

2.10. Tiếp nhận hồ sơ chuyển trường và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chánh Văn phòng

02703.822341
ntnbich@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Hoàng Như

Phó Chánh Văn phòng

02703.836006
nhnhu@vinhlong.edu.vn

3

Huỳnh Thúy Phượng

Chuyên viên

02703.836006
htphuong@vinhlong.edu.vn

4

Ngô Tuấn Khải

Chuyên viên

02703.836087
ntkhai@vinhlong.edu.vn

5

Võ Thị Hồng Lĩnh

Chuyên viên

02703.822341
vhlinh@vinhlong.edu.vn

6

Trần Thu Thủy

Chuyên viên

02703.822341
ttthuy@vinhlong.edu.vn

9

Nguyễn Trí Hùng

Lái xe

02703.822341

10

Huỳnh Hòa Hiệp

Lái xe

02703.822341

11

Lê Hoàng Sơn

Bảo vệ

02703.822341

12

Trần Tấn Tài

Bảo vệ

02703.822341