Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục thường xuyên

Điện thoại: 02703.823376, Email: phonggdtrh-gdtx@vinhlong.edu.vn

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về giáo dục trung học

2.1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung học.

2.1.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

2.1.3. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của tất cả loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh ở từng học kỳ và năm học. Đề xuất với Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

2.1.4. Giúp Giúp Giám đốc Sở xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc trung học theo định kỳ và thường xuyên.

2.1.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

2.1.6. Ngoài những nhiệm vụ chính nêu trên còn tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở thực hiện một số công tác cụ thể sau:

a) Xây dựng các loại hình trường, lớp, mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia - kiểm định chất lượng giáo dục thuộc giáo dục trung học ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

c) Giúp Giám đốc Sở xét duyệt danh mục và chọn mẫu thiết bị giáo dục trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ chuyên môn bậc trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Giúp Giám đốc Sở theo dõi hoạt động các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến cấp trung học.

đ) Phối hợp với Văn phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết chuyển trường của học sinh các trường trung học phổ thông theo đúng thủ tục quy định.

e) Giúp Giám đốc Sở kiểm tra công tác quản lý dạy và học, theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị giáo dục thuộc cấp trung học.

g) Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh trung học trong tỉnh.

h) Giúp Giám đốc Sở quản lý việc dạy thêm, học thêm. Cấp giấy phép dạy thêm cho các đối tượng có nhu cầu dạy thêm, học thêm theo quy định của UBND tỉnh. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định.

2.1.7. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Sở về công tác sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; việc thực hiện chế độ chính sách và quy hoạch đội ngũ.

2.1.8. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

2.2. Về giáo dục thường xuyên

2.2.1. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Giám đốc Sở về hoạt động giáo dục thường xuyên: chống mù chữ, phổ cập giáo dục, bổ túc văn hóa, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

2.2.2. Giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, quản lý giáo dục thường xuyên: các lớp bổ túc theo chương trình giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, các loại hình giáo dục thường xuyên.

2.2.3. Giúp Giám đốc Sở đề xuất các biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên; theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

2.2.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công để đẩy mạnh hoạt động giáo dục thường xuyên trong tỉnh theo thẩm quyền.

2.2.5. Giúp Giám đốc Sở quyết định thành lập, quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với các Trung tâm, cơ sở Ngoại ngữ, Tin học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc dạy Ngoại ngữ ngữ, tin học theo quy định.

2.3. Về giáo dục chuyên nghiệp

2.3.1. Trình Giám đốc Sở hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình UBND trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án về giáo dục cao đẳng sư phạm, hướng dẫn, kiểm tra trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn thực hiện các văn bản đã được ban hành đối với các hoạt động đào tạo chính quy, không chính quy.

2.3.2. Giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ đối với giáo dục cao đẳng sư phạm, đại học như sau:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của trường cao đẳng sư phạm thực hiện quy trình đào tạo theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Theo dõi hoạt động của trường cao đẳng sư phạm; tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục qua từng thời điểm, năm học theo sự phân công, phân cấp của các cấp có thẩm quyền.

c) Phối hợp với các đơn vị trong, ngoài ngành và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục cao đẳng sư phạm.

d) Phối hợp thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hàng năm theo quy chế và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Quản lý, kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo cao đẳng sư phạm, đại học chính quy và không chính quy của các cơ sở liên kết mở lớp tại địa phương theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3.3. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật.

2.4. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Lê Quang Phương

Trưởng phòng

02703. 823376

lqphuong@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Hoàng Phong

Phó Trưởng phòng

02703. 823376

nhphong@vinhlong.edu.vn

3

Đỗ Ý Ly

Phó Trưởng phòng

02703. 823376

dyly@vinhlong.edu.vn

4

Trần Ngọc Tấn

Chuyên viên

02703. 823376

tntan@vinhlong.edu.vn

5

Trương Thuận Cần

Chuyên viên

02703. 823376

ttcan@vinhlong.edu.vn

6

Lê Hoàng Ân

Chuyên viên

02703. 823376

lhan@vinhlong.edu.vn

7

Nguyễn Thành Khoa

Chuyên viên

02703. 823376

ntkhoa@vinhlong.edu.vn