Điện thoại: 0703.822920 – Email: phonggdmn@vinhlong.edu.vn

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục mầm non.

2.2. Tham mưu và giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã được các cấp có thẩm quyền ban hành.

2.3. Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp quản lý. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình giáo dục mầm non trong tỉnh. Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

2.4. Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học của tất cả loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non.

2.5. Tham mưu Giám đốc xây dựng, quản lý tốt các điều kiện, tiêu chuẩn các loại hình trường lớp, mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia; thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non và phổ biến kiến thức khoa học về chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.

2.6. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở giúp Giám đốc thành lập các hội đồng thuộc giáo dục mầm non, tham gia các hội đồng có liên quan đến giáo dục mầm non.

2.7. Tham mưu Giám đốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Tổ chức hoặc hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cho đội ngũ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo sự phân công của Giám đốc. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách và quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

2.8. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non theo sự phân công của Giám đốc.

2.9. Tổ chức theo dõi, tham mưu, đề xuất, đánh giá công tác thi đua khen thưởng các đơn vị, cá nhân; sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác giáo dục mầm non; tham gia viết bài tuyên truyền về giáo dục mầm non trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên trang thông tin điện tử của ngành.

2.10. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh, các lực lượng xã hội có liên quan để tổ chức và tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo sự phân công của Giám đốc.

3. Nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Nguyễn Tấn Phát

Trưởng phòng

0703.822920 ntphat@vinhlong.edu.vn

2

Lê Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

0703.822920 ltvan@vinhlong.edu.vn

3

Trần Thị Mỹ Phương

Chuyên viên

0703.822920 ttmphuong@vinhlong.edu.vn