Điện thoại: 02703.827261 – Email: phonggdcngdtx@vinhlong.edu.vn

1. Chức năng

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học; công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý chỉ đạo các hoạt động của phương thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về giáo dục chuyên nghiệp

Trình Giám đốc hoặc tham mưu Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan cấp trên ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học; công tác đào tạo bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trên địa bàn thực hiện các văn bản đã được ban hành đối với các hoạt động đào tạo chính quy, không chính quy, đào tạo bồi dưỡng đại học và sau đại học theo chủ trương của nhà nước.

2.1.1. Tham mưu và đề xuất giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng như sau:

a. Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng thực hiện quy trình đào tạo theo sự phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Giám đốc Sở quyết định việc mở mã ngành đào tạo; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

b. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các trường chuyên nghiệp, cao đẳng; tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục chuyên nghiệp của địa phương qua từng thời điểm, năm học theo sự phân công, phân cấp của các cấp có thẩm quyền.

c. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh, công tác thi, cấp phát, thu hồi văn bằng chứng chỉ của bậc trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc các loại hình đào tạo đại học chính quy, không chính quy theo phân cấp của cấp có thẩm quyền.

d. Phối hợp với các đơn vị trong, ngoài ngành và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng.

e. Theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, hiệp y với các Sở, ban ngành liên quan trình cấp thẩm quyền quyết định.

2.1.2. Tham mưu và đề xuất giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ với giáo dục đại học và sau đại học.

a. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học và sau đại học theo phân công, phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Giám đốc quyết định việc mở mã ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học.

b. Thực hiện công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hàng năm theo quy chế và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục đại học, sau đại học được ban hành; tổng hợp đánh giá về tình hình giáo dục đại học, sau đại học trong tỉnh theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chính quy và không chính quy của các cơ sở liên kết mở lớp tại địa phương theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục đại học, sau đại học theo thẩm quyền được phân công.

2.1.3. Tham mưu và đề xuất giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ đối với công tác học sinh, sinh viên như sau:

a. Làm đầu mối phối hợp với các ban ngành để tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổng hợp đánh giá tình hình công tác học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

b. Chỉ đạo các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng sư phạm thực hiện chế độ, chính sách, quy chế, điều lệ về các hoạt động phong trào trong trường học theo văn bản ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên học sinh theo dõi các hoạt động của học sinh, sinh viên (thuộc khối trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học).

d. Cùng các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các trường thực hiện các văn bản quy định về đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên.

e. Theo dõi, tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

2.1.4. Tham mưu và đề xuất giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng như sau:

a. Xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương.

b. Phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chỉ tiêu đào tạo hàng năm.

c. Phối hợp Phòng Tổ chức - Cán bộ lập đề án đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch trung hạn, dài hạn. Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và sinh viên mới ra trường.

d. Xây dựng quy mô đào tạo của trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng sư phạm theo quy hoạch ổn định, chuyên sâu, đào tạo theo địa chỉ và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của ngành và cả địa phương.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan của Sở để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất theo quy định của pháp luật.

2.2. Về giáo dục thường xuyên

2.2.1. Nghiên cứu tình hình thực tế địa phương tham mưu Giám đốc về các mặt hoạt động giáo dục thường xuyên: chống mù chữ, phổ cập giáo dục, bổ túc văn hóa, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, công tác đào tạo từ xa, tại chức; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu người học.

2.2.2. Tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức, quản lý giáo dục thường xuyên: các trung tâm giáo dục thường xuyên, các lớp bổ túc theo chương trình giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, các loại hình giáo dục thường xuyên.

2.2.3. Đề xuất với Giám đốc các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

2.2.4. Tham mưu Giám đốc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục thường xuyên.

2.2.5. Tham mưu Giám đốc về cơ sở vật chất, trường lớp, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, các phương tiện phục vụ giảng dạy trong hệ thống giáo dục thường xuyên.

2.2.6. Tham mưu Giám đốc và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

2.2.7. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở cùng thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc phân công và với các tổ chức xã hội khác để đẩy mạnh hoạt động giáo dục thường xuyên trong tỉnh theo thẩm quyền.

2.2.8. Giúp Giám đốc theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động và công tác thi đua khen thưởng cá nhân, đơn vị thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan của Sở để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất theo quy định của pháp luật.

3. Nhân sự: