Phòng Chính trị tư tưởng

Điện thoại:02703.828119 - Email: phongcttt@vinhlong.edu.vn

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục thể chất ngoại khóa; văn nghệ; y tế trường học; vệ sinh môi trường; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác quản lý học sinh, sinh viên và công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phổ cập giáo dục; công tác bồi dưỡng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành Giáo dục; tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong ngành Giáo dục theo quy định.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

2.1.1. Giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành; các hoạt động nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

2.1.2. Giúp Giám đốc Sở triển khai các hoạt động chính trị, hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương trong ngành.

2.1.3. Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong ngành; tình hình dư luận xã hội về giáo dục, từ đó tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở về công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; tuyên truyền để nhân dân địa phương nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục và tình hình giáo dục ở địa phương.

2.1.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành.

2.1.5. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác đoàn thể trong nhà trường; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2.1.6. Chịu trách nhiệm làm đầu mối phát hành sách, báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác tuyên truyền.

2.2. Công tác học sinh, sinh viên; giáo dục thể chất ngoại khóa; văn nghệ; y tế trường học; vệ sinh môi trường; công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học

2.2.1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước công tác giáo dục thể chất ngoại khóa trong trường học.

2.2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chủ trương, kế hoạch, giáo dục phẩm chất chính trị, pháp luật, đạo đức lối sống; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

2.2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các phong trào, hội thi về thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ và tổ chức thực hiện các cuộc vận động liên quan đến lĩnh vực học sinh, sinh viên.

2.2.4. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra các công tác: giáo dục thể chất ngoại khóa, phổ cập giáo dục, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ, công tác chữ thập đỏ, y tế trường học, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo năm học trong toàn ngành.

2.2.5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

2.2.6. Giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ đối với công tác học sinh, sinh viên như sau:

a) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện, tổng hợp đánh giá tình hình công tác học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

b) Cùng các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các trường thực hiện các văn bản quy định về đạo đức, lối sống văn hóa trong học sinh, sinh viên.

c) Định hướng chương trình phát triển thanh niên và thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên.

d) Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên; hướng dẫn các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội, Hội trong học sinh, sinh viên.

đ) Giúp Giám đốc Sở về công tác bồi dưỡng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

2.2.7. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật.

2.2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương.

2.3. Công tác pháp chế

2.3.1. Công tác xây dựng văn bản pháp luật

a) Phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng và soạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý, thẩm định để trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

2.3.2. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở rà soát thủ tục hành chính, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật luật liên quan đến ngành ở địa phương theo quy định.

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành ở địa phương theo quy định.

b) Giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo định kỳ trình UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Cập nhật, rà soát thủ tục hành chính của ngành.

2.3.3. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

2.3.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong ngành trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Giám đốc Sở tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở.

c) Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Giám đốc Sở tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan Sở; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; kiểm tra việc thực hiện tủ sách tại các đơn vị.

2.3.5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành ở địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

c) Tham gia phúc tra các kết luận của Thanh tra Sở.

2.3.6. Công tác bồi thường của Nhà nước

Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.3.7. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật;

2.3.8. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành; tham mưu Giám đốc Sở về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở.

b) Giúp Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục theo quy định của pháp luật.

c) Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Lâm Đặng Hồng Sơn

Trưởng phòng

02703.828119 

ldhson@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Phương Toàn

Phó Trưởng phòng

02703.828119 

nptoan@vinhlong.edu.vn

3

Nguyễn Hoàng Phúc

Chuyên viên

02703.828119 

nhphuc@vinhlong.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Liễu

Chuyên viên

02703.828119

nnlieu@vinhlong.edu.vn